Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Rake inzichten verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Rake inzichten verwerkt geen gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens, behalve bij het traject Voel je vrij. In dat geval vragen we voor het verwerken van deze persoonsgegevens om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Waarom we gegevens nodig hebben

Rake inzichten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we gegevens bewaren

Rake inzichten zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het zeven jaar bewaren van facturen. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 3 jaar.

Delen met anderen

Rake inzichten deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Rake inzichten maakt alleen gebruik van functionele cookies op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rakeinzichten.nl Rake inzichten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Rake inzichten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rakeinzichten.nl.

Algemene voorwaarden van Rake inzichten

Rake inzichten is gevestigd op de Kapteijnlaan 14, 5505 AZ in Veldhoven. Eigenaar is Carolijn van Gorkum.

Definities van de woorden diensten, cliënten en deelnemers

Diensten staat voor de diensten die Rake inzichten aanbiedt zoals consulten, trajecten of cursussen en workshops (hierna activiteiten genoemd).
Onder cliënt verstaan we een persoon die zich voor een consult of traject heeft aangemeld en daarover afspraken heeft gemaakt.
Onder deelnemer verstaan we de persoon die zich voor een activiteit heeft opgegeven.

Het afnemen van een dienst

Door schriftelijk, mondeling of telefonisch akkoord te gaan met het afnemen van een dienst, gaat de cliënt of deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden. De dienstverlening van Rake inzichten kan dan beginnen.

Aansprakelijkheid

Rake inzichten is niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de cliënt en deelnemer.

Overeenkomst

Na een kennismaking, waarin we verkennen of de cliënt/deelnemer en Rake inzichten bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op de expertise van Rake inzichten, kan tot dienstverlening worden overgaan. De cliënt/deelnemer gaat dan akkoord met de voorwaarden en de afgesproken prijs.

Loop en beëindiging van het consult of traject

Rake inzichten en de cliënt stellen samen een haalbaar doel. Ze investeren allebei in de weg naar het doel. Rake inzichten verplicht zich tot maximale inspanning. Dat wordt ook van de cliënt verwacht. Er wordt een globale inschatting van de duur van het traject gemaakt. Mocht dit gaandeweg korter of langer duren, dan wordt dit op tijd helder.
Is het doel behaald, dan is het traject rond. Er kan gaandeweg een nieuw doel ontstaan. Desgewenst wordt een vervolgtraject bepaald.
Ook kunnen eenmalige sessies worden afgesproken.
Als Rake inzichten in de samenwerking merkt dat het proces niet meer klopt bespreekt zij dat met de cliënt en kan zij besluiten het traject of de sessies te stoppen. Dit kan het geval zijn wanneer de cliënt met regelmaat de met Rake inzichten gemaakte afspraken niet nakomt of aantoonbaar niet meewerkt. De client mag zonder verdere opgaaf van reden een traject of sessie beëindigen. Hij/zij betaalt alle genoten sessies en is verder tot niets verplicht.

Niet verschijnen op een consult

Als de cliënt verhinderd is dient hij/zij dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak door te geven, anders is Rake inzichten genoodzaakt het volledige tarief te berekenen.

Betaling

Facturering vindt plaats na afloop van iedere individuele sessie via de mail. De factuur dient binnen twee weken na dagtekening te worden voldaan. Bij niet op tijd betalen stuurt Rake inzichten een herinnering. Wordt dan door de cliënt nog niet betaald dan stuurt Rake inzichten een derde herinnering en aangepaste, verhoogde, factuur. Wordt er dan nog niet betaald, dan schakelt Rake inzichten een incassobureau in.
De cliënt is het gehele vastgestelde bedrag verschuldigd.

Workshops en cursussen (activiteiten)

De activiteit vindt doorgang als Rake inzichten van mening is dat er zich voldoende deelnemers hebben aangemeld.
Rake inzichten heeft het recht een deelnemer te weigeren als de deelnemer, naar het inzicht van Rake inzichten niet voldoet aan de door haar gestelde criteria. Uiterlijk 5 dagen voor aanvang beslist Rake inzichten over het wel of niet doorgaan van de activiteit. Indien de activiteit onverhoopt geen doorgang vindt, worden eventuele reeds betaalde kosten aan de deelnemer gerestitueerd.
Na inschrijving voor de activiteit ontvangt de deelnemer voor de betaling van de deelnamekosten tijdig een factuur. De factuur dient binnen twee weken na dagtekening te worden voldaan en in ieder geval voorafgaand aan de start van de activiteit. Bij niet op tijd betalen kan de deelnemer niet meedoen aan de activiteit.

Ziekte of overmacht

Als Rake inzichten door ziekte of overmacht geen therapie, training of activiteit kan geven, staat het haar vrij de afspraak in overleg met de cliënt/deelnemers te verplaatsen naar een andere datum.

Auteursrecht

Het door Rake inzichten aangeleverde materiaal is door haar geschreven, vervaardigd of opgenomen en mag niet zonder toestemming worden (her)gebruikt of aangepast. Dit geldt expliciet ook voor online producten en diensten. Inloggegevens die toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt.

Gesprekken met derden

Rake inzichten staat open voor mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leidinggevende, leerkracht, (ex) partner, familielid of andere hulpverlener of arts zijn. In de meeste gevallen wordt dit gesprek als sessie gezien en betaald.

Privé

Wat inhoudelijk tijdens het traject/consult/activiteit gedeeld wordt blijft privé en wordt niet gedeeld met anderen. Dat valt onder het beroepsgeheim van Rake inzichten. Zie ook de privacyverklaring.

Klachten

Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouwt Rake inzichten erop dat zij er samen met de cliënt/deelnemer uitkomt.